Harepan Bi Ijoh Tina Hasil Pemilu

0
30

Carpon : Lilis Yuliati, S.Pd, M.Pd

Pasosore ngareureuhkeun kacape, nanggunjar ngahurung barung dina bangbarung bari nyerangkeun angkrek bulan nu meujeuhna euyeuk kembangan. Sasakali ayun-ayunan siga nu gugupay ngahiyap-hiyap katebak angin  anu ngadalingding karasa nyelecep kana awak.

Ti kaanggangan katingal pating suruwuk nyiruan maceuh eunteup dina rekahna  angkrek bulan  anu meujeuhna rekah, di sagedengeun ros beureum nu geus tiheula ngarangkadak mintonkeun kaendahannana. Simbiosis mutualisme anu saling ngabutuhkeun antara sasama mahluk di alam dunya.

Surup pisan jeung sarangenge anu saregep manceran macapada sabada hujan pasosore, kuwung-kuwung mimiti nembongan, katembong  melengkung mayungan  pasir nu di beh kulon, ceuk sahaol cenah aya putri mandi anu turun ti kayangan. Rada mesem ari inget kana carita eta teh, emut sok saregep merhatikeun dongeng ti nini mangsa keur budak, wanci harita.

Karasa nikmat kumelenang di alam dunya teh, teu kendat-kendak muji syukur ka Mantena, nu tos maparin kanikmatan pikeun kumelenang. Ngarenghap sababaraha kali bari  narik ambekan dina nikmat anu mangpirang-pirang ageungna.

Kolesed hudang,ngalengkah  ngadekeutan angkrek anu keur meujeuhna kembangan, di gular di gilir di tilik-tilik tambah sieup, reueus ku endahna campernik mapaesan buruan anu sacangkewok.

“Tah kitu Nyi… dari pada kesel siga Ibi, aya hiburaan nyai mah, nyoo kembang. Ngagebeg bari ngorejat, asa aya anu ngagareuwahkeun. Sajongjongan ngembang kadu, bari teu lila nyerengeh seuri koneng ningali Bi Ijoh nu tos ngadeg di sagigireun.

“Eh Ibi… aya naon Bi, sareng kesel kunaon?, rada kepo ceuk barudak ngora mah, naros bi Ijoh anu rada kesel murukusunu. “Keuheul Nyi… lalajo TV mana anu bener, ceuk paslon nu ieu abdi nu meunang, ceuk paslon itu sarua uing anu meunang”. Noroweco bi Ijoh ngabudalkeun kakeuheulna.

Ngahuleng ngaraga meneng, singhoreng Bi Ijoh kuciwa kana kaayaan di nagri ieu anu kakara rengse ngalaksanakeun pesta demokrasi poe mangkukna. “Teu kaharti ku akal sehat Ibi mah Nyi, naha ieu teh ngalicikan, di licikan atawa kumaha? pok na deui bari cingogo, panangana teu reureuh  nyabutan teki siga nu ngalampiaskeun kakeuheul.

Teu lemek teu nyarek, ningali tingkah polah bi Ijoh siga kitu teh, da pikir ge sarua teu kaharti kana makna pesta demokrasi jaman kiwari anu model kieu teh. Pikir rek mangsa bodo moal mikiran anu model kitu. Keun eta mah urusan para inohong anu kagungan kabijakan. Pikir ati dina denget ieu, kumaha abdi tiasa ngabudidayakeun angkrek jeung ros sangkan leuwih endah mapaesan buruan.

“Bi… perkawis eta mah abdi teu ngartos, tos ulah di emutan. Saha wae nu janten pamingpin nagri ieu, mugia janten pamingpin anu amanah, tiasa ngaheuyeuk ngari ngolah nagara saadil-adilna”, harewos abdi ka Bi Ijoh anu jongjong tonggoy nyabutan teki diburuan.

“Muhun nya Nyai… kunaon bet di pikiran ku Ibi. Saha wae nu kapilih tangtu tos di gariskeun ku Allah SWT, ti saencana bumi alam ieu di ciptakeun ku Mantena!”.

Marahmay pameunteu Bi Ijoh, ngajelaskeun bari amit rek balik muru ka imah na nu teu pati anggang ti rorompok. Seuri koneng di barung rasa bungah, nyerangkeun punduk Bi Ijoh nu mimiti ngaleungit dihakan tikungan di beh wetan.

Harepan dina diri, saha wae pamingpin nu kapilih di ieu nagri. Mugia Indonesia salamina gemah ripah loh jinawi tata tengtream kertaraharja, Aamiin Ya Robbal Alamiin…

(Wishnoe Ida Noor)

Lilis Yuliati, S.Pd, M.Pd

– Guru di SDN 3 Banyuresmi

– Jurnalist JuggalaNews

Ikuti Kami
Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here