Neundeun Harepan tina Ngimpi

0
57

Carpon : Lilis Yliati,S.Pd.,M,Pd.

Wanci sariak layung kakara cengkat ti pancuran tukangeun imah, ngahaja gegeroh pasosore sangkan isukan teu pati riweuh kupagawean anu lainna. Beres gegeroh sok langsung nuuskeun piring dina pago sangkan caina ngucur tereh garing. Terus ngelap tetenong anu luhurna katingali aya remeh garing anu amayatak pabalatak.

Ngarumakaseun jadi rahayat  leutik  anu ngan saukur  bisa kuli ngabedug koreh-koreh cok, buburuh neang kipayah keur minuhan pangabutuh anu teu bisa di unghak ku pajamanan kiwari. Pikir teh kudu bisa papinter – pinter ngabagi waktu antara migawe pagawean imah jeung mana waktuna keur kuli.

Geus jadi pagawean rutin, kitu jeung kitu pagawean sapopoe teh. Mun teu ras jeung narimakeun kana nasib jeung  papasten ti Gusti, sok asa wegah sareunggah milampah kahirupan anu model kieu teh. Karasa euweuh ningkatna, euweuh kamajuan ti waktu ka waktu teh, ngan ulukutek jeung karipuh tur nanggung kasusah anu taya abisna.

Ngarenghap narik ambekan sababaraha kali, bari ngarengsekeun leoteun dina gologog anu meh  nampeu kana pancuran di  tukangeun imah. Ngahaja tamba hareudang bari ngalong ngareureuhkeun kacape, nyawang kana balong anu katingali pating suruwuk  lauk jaer, emas jeung nilem anu keur mareujeuhna.

Gebeg, asa aya anu ngagareuwahkeun, si mpus uang eong meulit kana angkeng anu keur nangunjar lambar. Sajongjonan teu lemek teu nyarek ningali kalakuan ucing kitu teh. Biasa sok ogo menta di perhatikeun geus wancina mere parab, pikir teh bari cengkat muru tetenong, ngadongkang nyokot  hulu pindang jeung buntutna. Tuluy di racek jeung sangu poe sesa tadi sore, bari disodorkeun dina balasrtang miis.

Ngan saukur di teuteup, semu nu teu napsu ningali parab teh. Bosen kitu? Pikir ati, dua poe ieu teh ngan di bere pindang jeung pindang. Ngan saukur di ambeuan, tuluy uang eong deui bari ngaleos muru pawon. “Euleuh meureun si mpus teh rek ngajuru kitu?  Bari neutup beuteungna anu bubureuyeungan  geus gede. Rek anakan anu ka dalapan kalina. Noroweco na jero hate, bari cengkat muru goah, seja neang susuganan aya dus urut mie instan. Alhamdulillah aya, tuluy di bere lamak, pamotongan diajar ngaput  anu geus teu dipake.

“Tah didieu Pus, bisi rek ngajuru mah!”, bari ngangkat ucing di asupkeun kana dus. Siga nu  ngarti, ucing neuteup semu nu nganuhunkeun. Di usapan sirah jeung beuteungna, sing salametnya pus!”, bari neuteup ucing anu mimiti ngarengkol dina jero dus. “Didieunya pus! Sakali deui pok teh  kaucing bari di teuteup.

Geus merenahkeun ucing mah, goloyor kaenggon seja ngareureuhkeun kacape, ngalempengkeun cangkeng anu karasa jegjreg geus barang gawe ti isuk jedur. Kakara ge nangkarak kadangu pun biang nyauran.

“Nyai, kadieu…! kadangu suanten Ema bari narik kana panangan. “Sumuhun Ma”, waler abdi bari teu hilap neuteup pameunteu Ema anu marahmay cahayaan. Segruk abdi nangis ngagukguk teu tiasa di ampeu, nikmat taya papadana tiasa nyium Hazar Aswad tikacaketan, seja ngawitan tawaf  di Baitullah, bari tiasa nungtun Ema.

Bagja taya wates wangena muji syukur ka Illahi Robbi anu parantos marengkeun abdi sareng pun biang tiasa angat ngalaksanakeun ibadah di Tanah Suci.

Alhamdulillah… Ya allah, abdi sareng pun biang tos beres ngalaksankeun Tawaf, bari teu kaampeu segruk deui ceurik, ceurik kabungah dina rasa syukur anu taya wates wangena… ngagukguk teu kaampeu.

Awak asa aya nu ngageuingkeun, kulisik hudang dina kondisi masih  ngabangingik ceurik pinuh kanikmatan. Singhoreng gening ngan saukur ngimpi

Curinghak bari reuwas, si mpus aya di sagedengeun, bari beuteungna geus kempleng. Korejat nangtung muru ka pawon, anakna opat pating aruyek dina dus mie instan anu tos disadiakeun tadi.

Ngahuleng sajongjonan, bari neuteup anak ucing. Ngagerentes dina hate, Ya Allah sanaos mung dina impenan, Alhamdulillah abdi ngaraos nikmat tiasa ngalaksanakeun Ibadah Haji di Tanah Suci, komo deui lamun tiasa leres-leres ngalaksanakeun ibadah di ditu anu lain ngan saukur ngimpi.

Ngalembereh cai mata ka sedih, aya harepan mugia impian jadi kanyataan tiasa ngalaksanakeun Ibadah Haji ka Baitullah sareng pun biang anu di pikancinta, Aamiin Ya Robbal Alamiin…

(Wishnoe Ida Noor)

Banyuresmi, 29 April 2019.

CV Penulis:
-Guru SDN 3 Banyuresmi
-Jurnalis JuggalaNews

Ikuti Kami
Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here