Nyampaykeun Katineung

0
35

Carpon : Lilis Yuliati,S.Pd,M.Pd

Pasosore ngareureuhkeun kacape, nyarande dina tepas nangunjar lambar nyampaykeun katineung,  nyawang  lalakon anu katukang.  Hiliwir angin leutik nebak palipis nyingraykeun amis cau anu meh cetuk huis. Gebeg hate ngagebeg, ngorejat bari ngalereskeun ciput nutupan mastaka. Nembean  sadar gening… lamun diri  lain abdi sawatara puluh taun katukang. Anu meujeuhna kumincir aced-acedan nganggo saragam bodas beureum.

Gelenyu imut, bari gogodeg gideug sababaraha kali. Jul – jol  lalakon rabul minuhan lelembutan, anu ngawang-ngawang nyawang kajadian wanci harita. Silih asih silih  eledan, silih ledek babalajonjakan sareng rerencangan. Taya pacogregan akur istuning sauyunan.

Di buruan sakola pami nuju berhenti, arameng sasarengan. Aya anu sapintrong, simse, loncat tinggi, gatrik sareng boy-boyan atawa sok maen galah sodor ngalawan kelas anu leuwih luhur. Teu hilap jajan bala-bala, leupeut gorengan di kantin mang Nasir di juru sakola.

Sejen  deui pami nuju di kelas, sok saregep merhatoskeun Guru anu nuju nerangkeun, tara wantun heureuy atanapi ngobrol. Hormat ka guru, ngaraos anjrih serab ku wibawana. Teu wantun paadu teuteup, kantenan mencrong molotot neuteup rarayna. Istuning hormat. Sadayana guru di pikaserab, janten idola kanggo diri.

Emut harita nuju kelas lima, pami aya pelajaran kasenian sok asa nyorocod tuur, kesang tiis ngagarajag luut leet, bumi alam asa tungkeb, teu puguh titingalian. Duka atuh duka kumaha, kantenan pami tos di piwarang nyanyi ka payun, sok ngaraos ta’ak teu walakaya, teu wantun maju kapayun.

Dugi  ka kiwari taya kawani eukeur tampil di muka umum. Ceuk paripaos, maning gegeroh meresihan piring kotor dari pada kedah nyanyi kapayun. Gelenyu imut sorangan… Nyeungseurikeun diri anu dusun meledug gede ka era.

Tapi sanaos kitu, dina pelajaran kasenian utamina pami kedah nyanyi kapayun,  aya pangalaman anu teu tiasa di hihilapkeun dugi kaayeuna. Aya dua sobat anu sonagar, wanteran maju kapayun. Bari pura-pura nyepeng mike siga artis anu profesional.

Laguna ngan eta jeung eta. Nu hiji lagu  kagungan Ebit G Ade, Camelia 2. Nu  hiji deui lagu tak berdaya kangungan Bang Haji Rhoma Irama. Saking seringna maju kapayun, sateuacana anjeuna ngong  ngagalindengkeun lagu, sok di payunan ku barudak sejenna. “Gugusan hari-hari…”, bari geeerrr garumujeng. Kitu deui pami sobat nu hiji deui maju, sok di payunan “Sudah kehendak takdir…” geeerrr deui garumujeng.

Sumuhun, “Sudah  kehendak takdir”! Di titenan di lenyepan, leres pisan takdir kagungan Allah anu teu tiasa di pungkir, kadar kagungan Mantena anu teu tiasa di singlar. “ Manusa mung kagungan rencana, Allah anu pasti nangtoskeun “. Jodo, pati, bagja tur cilaka, papasten kagungan Allah. Teu aya anu kaleresan di alam dunya ieu, sadayana parantos di atur ku Allah.

Sapertos hiliwirna angin leutik, anu henteu leupas tina katangtosan Anjeuna. Ngahiliwir, nebak dangdaunan pating kulisik, oyag-oyagan ngaharewos nepikeun beja nu mawa keclak cai mata, dua sobat dalit wanci harita, tos mayunan di pundut kunu Kagungan.

Dindin, Ela mugia khusnul khotimah, dina ridho Mantena. Aamiin Ya Robbal alamiin.

Banyuresmi, 28 Mei 2019.

( Whisnoe Ida Noor )

CV penulis

Lilis yuliati, S.Pd,M.Pd.

Guru SDN 3 Banyuresmi

Jurnalist Jugallanews

Ikuti Kami
Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here